Éischt Assemblée Générale vun ‚Energie mat Verstand‘

Ein Bild, das drinnen, Boden, mehrere enthält. Automatisch generierte Beschreibung

© energiematverstand.lu

Mir hunn eis 1. Generalversammlung, den 2. Mäerz 2022 am Centre culturel ‚A Maesch‘ zu Bierden, ofgehal.

Eise Vizepresident, Georges Pott, – de President Yves Wallers woer wéinst ‚Corona‘ forcéiert doheem ze bleiwen – huet séch a senger Usprooch erfreet gesot, datt de ganze Gemengen- a Schäfferot – ausser dem Buergermeeschter Claude Gleis, dee leider ‚Corona‘ bedéngt net konnt derbäi sinn – präsent wär an domat hiert Interessi un eiser Biergerinitiativ beweise géngen.

De gutt gefëllten Aktivitéits Rapport, mëndlech präsentéiert vun eiser Sekretärin, Michèle Garin, an zugläich op de groussen Ecran projezéiert, gouf mat Applaus appreciért.

D‘ Detailler vum Tresorier, Pier Simon, sengem Finanzbericht goufen vun de Keeserevisoren Pia Vrancken a Jos Schmitgen als richtig befonnt.

Mir maachen e waarmen Opruff un all Memberen, an awer och un all déi, déi et nach net sinn, eis mat der Iwwerweisung vu 25€, oder och méi, viru finanziell z’ënnertstëtzen a soen dofir villmools Merci.

No a puer Froen a konstruktiven Umierkungen vun interesséierten Nolauschterer, huet, als Vertrieder vun der Gemeng Ierpeldeng/Sauer, den 1. Schäffen, Romain Pierrard, sech a senger Uried fir dee regelméissegen offenen Austausch tëscht ‚Energie mat Verstand‘ a Gemengeresponsablen, bedankt. Och huet hien eis verséchert, de ganze Gemengerot géng eist Uleies um politesche Plang virun ënnerstëtzen an huet eng finanziell Hëllef an Aussiicht gestallt.

Den ofschléissende Patt de l’amitié woer och nach Geleeënheet fir perséinleche Gedankenaustausch.

–> Hei fannt Dir den ausféierlechen Aktivitéitsrapport vun 2021.