Press

d’Madamm Dieschbourg muss net mat de Konsequenzen vum Wandrad liewen…

Artikel „Projet Wandmille bei Bierden muss fale gelooss ginn“05.10.2020

Reportage „Eng Wandmille vun der Nordstad?“ – 18.09.2020

Reportage „Vu Bierden bléist en äisege Wand“ – 08.09.2020

Luxemburger Wort

Dieschbourg nimmt Stellung zu Windrad in Bürden – 22.09.2020

Wort – Lieserbréiwer

Tageblatt